محورهای کلان همایش

سیاست‌گذاری مالی

ایجاد عملکرد منسجم در سطح جهانی نیازمند ثبات مدیریت مالی حاکمیتی (Government Finance) است. لزوم نگاه ناظر، قانونگذار و کلان زمینه اصلاحات ساختاری و گسترش پویایی در لایه مالی بین‌الملل (International Finance) را ایجاب می‌آورد. اساساً سیاست‌سازی از اوّلیّات عملکرد هماهنگ دستگاه اقتصادی است که در بخش مالی نیز بارز است.

نهاد بانک و خصوصیات آن در مبادلات پولی داخلی و بین‌المللی

یکی از حوزه‌های بسیار گسترده تجارت بین‌الملل مربوط به مبادلات جهانی ارزی است که بالاترین متولی آن بانک مرکزی می‌باشد. چالش‌ها و راهبردها از این زاویه نیز نیازمند تجمیع نظر و بازنگری در سطوح کاربرد و سیاست است. این محور از منظر مالی شرکتی (Corporate Finance) نیز جهت تبادلات گسترده بین‌المللی اهمیت دارد.

تجارت نفتی و مدیریت مالی آن

یک بخش دیگر در مالی حاکمیتی ایران، نفت است که به دلیل فرآیندهای پرچالش فروش در شرایط تحریمی و ابتنای بودجه عمومی بر آن، شاید بتوان معضل اصلی اقتصاد داخل را تحریم نفتی دانست. با این حساب لازم است کلیه مسائل قراردادی، فرآیند گام به گام تامین مالی و انتقال پولی و همچنین راهکارهای بلندمدت و کوتاه‌مدت، پرریسک و کم‌ریسک، فردمحور و فرآیندمحور و... را در این سطح از تجارت جهانی به صورت تجمیعی و تخصصی گردآوری نمود. استحاله نوینی در چرخه پول داخل لازم است که کمینه شدن فروش نفت به این مهم ضرورت بخشیده است.

محورهای خرد

 • طراحی و طبقه‌بندی راهکارهای مالی رشد تولید برون‌گرا
 • ظرفیت بکارگیری حقوق مالی در عرصه تجارت بین الملل
 • رویکرد سیستمی شبکه مسائل مالی بین الملل
 • ظرفیت‌شناسی نهادهای تصمیم‌گیرنده در نقشه تجارت خارجی کشور
 • تبیین مالی حاکمیتی (Government Finance) از تحریم های مالی
 • امکان سنجی عملیاتی پیمان های پولی
 • فرصت ها و چالش های بانکداری فراساحلی
 • چالش و فرصت عناصر بانکداری بین الملل در تجارت جهانی
 • طراحی ابزارهای تحریم‌ناپذیر
 • ظرفیت فناوری‌های نوین مالی (رمز ارز، کیف پول الکترونیک و...)
 • تشخیص مساله و تولید راهکار در تبادلات پولی
 • تشخیص مساله و تولید راهکار تحریم ناپذیر در فروش نفت
 • طراحی مدل تامین مالی پروژه‌های نفتی مبتنی بر راهکارهای نوین اجراپذیر
 • ظرفیت‌های مالی تجارت پتروشیمی
 • ابعاد مالی قراردادهای نفتی
 • تبیین اثر فروش نفت بر بودجه داخلی در شرایط تحریم و راهکار بهبود