چرا تو موضوع مالی بین‌الملل نیاز به برگزاری همایش هست؟

شروع میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم ❓شاید اولین سوالی که باید پاسخ داد، اینه: اصلا چرا تو موضوع مالی بین‌الملل نیاز به برگزاری همایش هست؟ کوتاه و به اختصار! ۱️⃣ جنبه دانشی : در ایران اگه بخوام کاربردگرایانه به مالی…