چالش‌ تامین مالی پروژه‌هاصنعت نفت

💰 همانطور که در یادداشت‌های قبلی اشاره شد، یکی از چالش‌های جدی صنعت نفت کشور بحث تامین مالی پروژه‌ها می‌باشد. در مورد تامین مالی به طور کلی می‌توان از دید بازارها، ابزارها و نهادها به بررسی ابعاد آن پرداخت و…

تامین مالی پروژه‌ها در صنعت نفت کشور

💰 همانطور که در یادداشت‌های قبلی اشاره شد، یکی از چالش‌های جدی صنعت نفت کشور بحث تامین مالی پروژه‌ها می‌باشد. در مورد تامین مالی به طور کلی می‌توان از دید بازارها، ابزارها و نهادها به بررسی ابعاد آن پرداخت و…

پنجمین پیش‌نشست تخصصی همایش مالی‌بین‌الملل با حضور جناب آقای دکتر علی سیفیان برگزار گردید.

📣 پنجمین پیش‌نشست تخصصی همایش مالی‌بین‌الملل با حضور جناب آقای دکتر علی سیفیان برگزار گردید. ✅ در این جلسه، که با موضوع چالش‌های مالی صادرات در عرصه پتروشیمی برگزار شده بود؛ ابعاد مشارکت خارجی در پروژه‌های نفتی با سه محور…