گزارش ناخوانده از سرانجام یک مسیر

📖 کتاب گزارش ناخوانده از سرانجام یک مسیر با هدف بررسی جامع تحریم‌های کشور در حوزه‌های مختلف اقتصادی و روشن نمودن سرانجام مسیر مذاکره برای رفع آنها می باشد. 🖌 این کتاب به همت پژوهشگران اندیشکده‌ی صدق در قالب ۵۹۵…