لطفا پس از طراحی اسلاید و ضبط فیلم ارائه (مبتنی بر فایل قالب ارائه)، موارد را از مسیر زیر بارگزاری بفرمائید. لازم است تا فیلم ارائه مقاله حداکثر ۸ دقیقه و ۴۰ مگابایت باشد.

بارگزاری ارائه مقاله
  • انواع فایل های مجاز : pptx.
  • انواع فایل های مجاز : avi, mp4.